Disclaimer

Disclaimer voor www.scriptiewijzer.nl

Scriptiewijzer (Kamer van Koophandel: 65535448), verleent u hierbij toegang tot www.scriptiewijzer.nl of www.scriptiewijzer.com en publiceert hier informatieve teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Scriptiewijzer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Scriptiewijzer is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Scriptiewijzer.

Beperkte aansprakelijkheid

Scriptiewijzer spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dan de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Scriptiewijzer.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Scriptiewijzer.

analytische cookies

Scriptiewijzer maakt gebruik van Google Analytics maar hoeft hiervoor geen toestemming vooraf te vragen aan de gebruiker, omdat Scriptiewijzer:

  • een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
  • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
  • ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
  • geen gebruik maakt van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Disclaimer e-mail

Op alle e-mailberichten en bijbehorende bijlagen is onderstaande disclaimer van toepassing.

Aan de informatie in deze e-mail en ieder bijgevoegd databestand kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde natuurlijke persoon of rechtspersoon en bevat mogelijk vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens. Indien u dit bericht heeft ontvangen maar niet de bedoelde ontvanger bent wordt u verzocht Scriptiewijzer hiervan op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen.

De informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Met uitzondering van de geadresseerde persoon is het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiƫren, te verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie. Verstrekking aan derden is niet toegestaan. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn.

Scriptiewijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en of indirecte schade, gevolgschade en of bedrijfsschade ontstaan ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze informatie of als gevolg van onjuiste, gedateerde of onvolledige informatie of als gevolg van corrupte bestanden of virussen.

Scriptiewijzer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.